Utländska pjäser spelade på Stockholms teatrar och sända i radio och TV 1863–1999

Ritning av Kungl. Dramatiska Teatern. Källa: Tekniska museet

Dramatiken har länge varit en central del av Sveriges litteratur. Detta gäller också den översatta dramatiken, som tillfört nya idéer och estetiska impulser till den svenska teatern och det svenska kulturlivet.

Den numera väletablerade uppfattningen att översättning inte är en neutral handling utan tvärtom påverkas av omständigheter i mottagarkulturen är av särskild betydelse för den översatta dramatiken, där praxis ofta har varit mer tillåtande för omfattande ingrepp i verken. För forskaren innebär detta att den översatta dramatiken blir ett särskilt givande studieobjekt, både språkligt och stilistiskt och som spegel för estetiska och ideologiska förändringar. Ändå saknas sammanhållen forskning kring den översatta dramatikens historia i Sverige ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv. Också de mest grundläggande källorna – repertoarlistorna – har hittills inte blivit föremål för en systematiserad genomgång.

För att möjliggöra en sådan har bibliotekarien Erik Bergstrand (tidigare Sveriges Radios arkiv) gjort ett stort forskningsarbete som resulterat i föreliggande förteckning, som omfattar cirka 8 500 titlar på pjästexter från perioden 1863–1999 som är eller kan förmodas vara översättningar.

Bibliografin återfinns här i sökbart skick samt med ett förklarande förord av Bergstrand och utgivarna, Svenskt översättarlexikon

Läs också mer om den översatta dramatikens historia i Sverige i Charlott Neuhausers artikel i ämnet här.