Jesper Swedberg

JESPER SWEDBERG (1653–1735) prästvigdes 1683 och blev sedermera teologie professor i Uppsala och domprost. Från 1696 hade han även uppdraget att som styresman vaka över de svenska församlingarna i Amerika; ett arbete han skildrat i verket America Illuminata (1732).

Swedberg var en av sin samtids mest framstående predikanter. I sina ämbetsbrev behandlade han också ofta tidens händelser ur en religiös synvinkel; så exempelvis i ett brev skrivet med anledning av slaget vid Poltava 1709.

Hans innerliga gudstro, i vilken han inte var främmande för uppenbarelser och andesyner, kom att starkt påverka hans son, Emanuel Swedenborg. Swedberg lade stor vikt vid läskunnighet och boklig upplysning hos allmogen. Han var mycket intresserad av det svenska språkets historia och utveckling och gav 1716 ut studien Schibboleth. 

Dikter och uppgifter

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny