Frihet & sanning

FRIHET & SANNING

En utställning
om Anna Greta Wide

1920–1965

En inledning

Det här är en utställning om poeten Anna Greta Wide (1920–1965) – om hennes liv och gärning. I utställningens absoluta brännfokus står en resväska som donerades av Wides släkt till Göteborgs universitetsbibliotek i december 2018: i den fanns Wides litterära kvarlåtenskap. Där fanns anteckningsblock, korrektur, fotografier, förlagsavtal, teckningar, brev.

Men också dikter. Hundratals okända dikter.

Det har nu gått ett sekel sedan Anna Greta Wide föddes den 4 december 1920. Hennes sex diktsamlingar finns redan hos Litteraturbanken sedan flera år tillbaka. Men materialet som utställningen nu presenterar – resväskans efterlämnade skatter – omskapar bilden av Wides författarskap. Ger djup. Skärper blicken.

När man läser Anna Greta Wides dikter är det snart mycket tydligt att begäret efter sanning, och längtan efter frihet, är grundläggande förutsättningar för hennes diktning. Men Wides dikter följer inget bekvämt schema och svarar inte mot en förutfattad mening. De verkar istället vid sidan av tiden: vrider och vänder på livets grundvalar, granskar och förkastar och omfamnar. Precis när man tror att man har förstått och begripit och nått fram så flyr dikten undan: mot något annat, mot en annan och lika tillfällig slutsats och exil.

Anna Greta Wides dikt prövar den mänskliga erfarenheten. Utforskar sanningen. Håller frihetens löfte mot ett skarpt ljus och genomlyser dess döende hjärta.

Anna Greta Wide (cirka 1945). Foto: familjen.

Efter Wides död 1965 försvann hennes dikter från offentligheten. Enstaka undantag kunde noteras. 1989 kom en tunn urvalsvolym, redigerad av Gunnel Vallquist. I Den svenska litteraturen (1991) skrev Sven Delblanc inkännande och vackert om hennes diktning. Och 1996 tecknade Anne Brügge, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Wides liv och verk i en text som än idag måste betraktas som alldeles omistlig.

Men det var sällsynta undantag. Och kanske fanns det helt enkelt ingen plats för Wides språk att verka under de där åren.

Kanske var det alltför få som vågade lyssna. ”Dikten själv är ett svar i rörelse”, skriver Anna Williams i sin essä om Wide: ”Så kommer den att förbli.” Och Wides svar var kärvt och krävande. Svaret var en oupphörlig fråga.

Ändå: att läsa Wide blev för många ett behov för livet. Hennes läsare fanns kvar. De levde med hennes ord.

Nu öppnas dörrarna till författarskapet på nytt. Och de öppnas på vid gavel. Det är hög tid.

Ett tack

Den här utställningen hade varit omöjlig att ställa samman utan Anna Greta Wides släkt. Främst bör nämnas Ingemar och Margareta Kjellmer, som tillsammans med Viveka Kjellmer donerade Wides resväska och de skatter den innehöll till Göteborgs universitetsbibliotek och som, tillsammans med Hans och Kerstin Agar, också i övrigt varit på alla sätt ovärderliga i samband med arbetet med Wides liv och diktning. Det är tack vare släktens oerhörda generositet som Wides diktning finns hos Litteraturbanken, fritt tillgänglig för alla.

Anna Greta Wide (1960). Foto: Hans Agar.

Ett stort tack också till Anne Brügge, som med entusiasm och exemplarisk kollegialitet delade med sig av sin kunskap om Wide – och till Maria Råstam och Gunnel Hedberg, som bägge generöst bidrog med avgörande pusselbitar i den nu påbörjade rekonstruktionen av Wides gärning. Tack också till Paulina Helgeson, Johan Svedjedal, Gunnar D Hansson, Magnus William-Olsson och Anna Williams – och ett stort tack till Anders Larsson vid handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek, där Anna Greta Wides resväska till slut ställts ner för gott. Ett tack till Per Örtenblad och Lennart Stark (också de vid Göteborgs universitetsbibliotek), som såg till att resväskans innehåll digitaliserades, och till Håkan Håkansson vid Lunds universitetsbibliotek och Mårten Asp vid Kungliga biblioteket för hjälp med både det ena och det andra i samband med utställningen. Kort sagt: tack!

DICK CLAÉSSON

Huvudredaktör
Litteraturbanken

UTSTÄLLNINGENS ENTRÉ
RESVÄSKANS SKATTER
EN GUIDE: LIVET & DIKTEN
DE FÖRSTA ÅREN: 1920–1944
DE TYSTA ÅREN: 1945–1954
ÅTERKOMSTEN: 1955–1956
DE SISTA ÅREN: 1957–1965
EN DIKT BLIR TILL
FOTOGRAFIERNA
TECKNINGARNA
HÖJDPUNKTER
SAMLINGARNA
WIDES RÖST

Till utställningen hör också en antologi med fyrtiofem tidigare opublicerade dikter – fritt nerladdningsbar. Klicka på bilden så laddas boken ner.

OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen producerades för Litteraturbanken under 2020 av Dick Claésson. Alla dikter och citat ur Anna Greta Wides texter, som är copyrightskyddade, samt fotografier och manuskript ur samlingarna återges med tillstånd från rättighetshavaren. Radioprogrammen med Anna Greta Wide publiceras med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavaren. – Där inget annat anges är alla texter skrivna av Dick Claésson.


LUNDSTRÖMS BOKRADIO OM WIDE

Lyssna gärna på ett samtal om Anna Greta Wide i Lundströms Bokradio.


EN POD OM WIDE

Lyssna gärna på Örnen och Kråkans poesipod om Anna Greta Wide.