Anders Odel (1718–1773)

”ANDERS ODEL (1718–1773): ’vitterhetsidkare, statsekonom, f. 1718, blef 1738 student i Upsala samt 1751 appretör vid manufaktur-kontoret i Stockholm och 1757 direktör i hall- och manufaktur-rätten. Död 1773. Anonymt utgaf O. en mängd statsekonomiska uppsatser, författade i en blomsterrik och svassande stil. Som vitterhetsidkare gömde han sig ofta under pseudonymen CelAdOn. Ett märkligt af honom författadt qväde är den ryktbara, länge bland allmogen sjungna Malcolm Sinclairs visa (trol. 1739, en mängd upplagor), hvilken i viss mån bidrog till utbrottet af kriget med Ryssland 1741. Bland hans andra vitterhetsarbeten märkas några sagor och tal m.m. Hans efterlämnade handskrifter finnas i kungl. biblioteket. Se skrifter af I. Fehr.’” – Stycket är hämtat ur Bernhard Meijer, Svenskt literatur-lexikon (1886).

Läs Anders Odel hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/OdelA/titlar.