Carl Gustaf Tessin (1695–1770)

”CARL GUSTAF TESSIN (1695–1770) var en av sin tids mest framstående statsmän; en av de ledande inom hattpartiet och drivande i att frigöra Sverige från Ryssland. Krönet på hans politiska bana inföll 1747 då han utnämndes till kanslipresident. Dock inträffade en brytning med hovet 1751 och Tessin lämnade sin post. Han var även en stor främjare av konst och kultur och har gjort betydande insatser för svenskt konstliv. Han översåg uppförandet av Stockholms slott och lade därvid grunden till Akademien för de fria konsterna (då Ritarakademien). Hans stora konstsamling utgör stommen i Nationalmuseums äldre samlingar och hans naturaliekabinett ägnades en beskrivning av Linné: ”Museum Tessinianum”. Han lär även ha stått förebild för den världsman Goethe skildrar i ”En skön själs bekännelse” i Wilhelm Meister.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Carl Gustaf Tessin. Läs mer om Tessin hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/TessinCG.

Läs Carl Gustaf Tessins verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/TessinCG/titlar.