Ludvig Nordström (1882–1942)

”Mest känd blev Lubbe Nordström för sin närmast linneanska resa genom ett fattigt, smutsigt och nödlidande Sverige. Den sju veckor långa resan runt svenska landsbygden gjordes 1938 som ett radioreportage – ”Med Ludvig Nordström på husesyn” – och erfarenheterna, skildrade i såväl text som teckningar, samlades i boken Lort-Sverige samma år. Nordström längtade, skriver han, efter att få se ”Människo–Sveriges kamrar och kök, skafferier och garderober, dass och sopor och löss”. Statare och torpare intervjuades, Nordström skrev och avbildade allt vad han såg av elände och umbäranden. Resultatet blev ett reformivrigt och skarpsynt reportage från trettiotalets fattig–Sverige, om än med viss barlast av nedlåtenhet och förakt. Med sin skildring väckte Nordström våldsam debatt om landsortens sanitära och sociala förhållanden och satte därmed ljuset på flera samhälleliga brister vilka sedermera kom att stå i fokus för omdaningar och reformarbete.” – Läs mer av Lotta Lotass om Ludvig Nordström hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/NordströmL.

Läs Ludvig Nordströms verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/NordströmL/titlar.

Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio. – Ludvig Nordströms porträtt har vi lånat från Örebro läns museum.