P.D.A. Atterbom (1790–1855)

”PER DANIEL AMADEUS ATTERBOM (1790–1855) kom tidigt till litteraturen. Hösten 1805 börjar han sina studier i Uppsala; den stad som, under hans ledning, kommer att bli den svenska romantikens huvudort. Han läser filosofi för Benjamin Höijer och lär känna de tyska nyromantikerna, vilkas stämningsrika, klangfulla dikter kallar honom att göra revolution mot tidens, efter franskt mönster danade, akademiska poesi. Tillsammans med studiekamraterna Per Elgström,  Samuel Hedborn och Vilhelm Fredrik Palmblad bildar Atterbom Auroraförbundet – med namn efter morgonrodnaden – och 1810 börjar man utge tidskriften Phosphoros – så kallad efter morgonstjärnan. Poesin ses, i tysk efterföljd, som idealisk, oändlig; världen som besjälad, som världspoem. En stor läsekrets når man med  Poetisk kalender, som Atterbom ger ut 1812–1822. Fosforisterna får också sin egen salong hos Malla Silfverstolpe. Under åren 1817–19 reser Atterbom i Tyskland och Italien och möter flera av romantikens huvudgestaler samt lär känna Roms konst- och kulturvärld. Resan gör stort intryck på honom och han skriver mångtaliga resebrev, vilka ges ut efter hans död som Minnen från Tyskland och Italien (1859). Hemkommen till Sverige börjar han arbetet på sitt stora diktverk Lycksalighetens ö (2 band, 1824 och 1827), ett idédrama kallat sagospel i fem ”äventyr”, där skönhetens evighetsvärde överskrider det jordiska och upplyfter sig till religion. ” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om P.D.A. Atterbom. Läs mer om Atterbom hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/AtterbomPDA.

Läs P.D.A. Atterboms verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/AtterbomPDA/titlar.