Johan Ludvig Runeberg (1804–1877)

Fotografi av Johan Ludvig Runeberg
Fotografi: Daniel Nyblin.

”JOHAN LUDVIG RUNEBERG (1804–77) – Finlands nationalskald – kan sägas ha ett i känsla och kärnfullhet särpräglat och skarpt utmejslat författarskap. Genomgående i hans tre större samlingar Dikter (1830, 1833 och 1843) är en på samma gång kärv, vemodig och inkännande enkelhet i ämnesval och uttryck. Till grund för många av dikterna ligger dels de intryck Runeberg tog då han som informator, vid mitten av 1820-talet, vistades i Saarijärvi där han mötte inlandets skogsbönder, dels influenser från hans läsning av serbisk folkpoesi med dess idealiserande hjälteporträtt. Med säregen ordknapphet och saklighet ingjuter Runeberg en ny stämning i den romantiska poesin.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Johan Ludvig Runeberg. Läs mer om Runeberg hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/RunebergJL.

Läs Johan Ludvig Runebergs verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/RunebergJL/titlar.