I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

24 december 1809

”Söndag. Om aftonen upptändes här hemma Ljus uti alla 4 kronor, samt många stakar och andra faconer af trä så inrättade, att man på ett bord i Salen, framför skåpet, midt emot kakelugnen hade 19 Ljus; först en rät linie, så en hvälfd båga, framför hvilken stod en nyss utsprucken Törnros i sin kruka, och på sidorna små granar, hvari hängde små klockor gjorde af guldpapper, och öfverst i hvardera en gyllene krona. Några drängar och hustrur, som voro inne att se grannlåten, fingo bränvin och hvetebröd ; likasom våra Drängar och Rättaren förut fingo Ljus, Vört- och hvetebröd och hvar sitt 1/4 bränvin. Pigorna fingo hvar sin RDr.

Då vi ätit, var en Transparent uti Blå förmaket utaf papp i sin ram, hvarpå Hans Abr: ganska väl uthuggit: — Lefve C: H: v: Schnell. Öfverst en Kungl: krona och på sidorna andra Zirater. Denna surprice roade min gubbe mycket. Vid måltiden fingo Pappa och jag uti en ask hvarjehanda atrapper utaf vår Son, men förnämligast gaf han mig armband af sitt hår, med guldholkar och knäppe, hvilket, ehuru kärt för mig, ändock var ömt att hans lilla inskränkta kassa därigenom blifvit så märkeligen minskad.”

24 december 1829

”Thorsdag Julafton. Om Natten kom en smula Snö och dagen var den rysligaste storm som om natten continuerade. Grönberg och Maja Greta voro till Fattigstugan med 15 kakor bröd af 3 sorter, där voro nu 7 gamla och 3 barn. Smör, lutfisk, Soppa med rötter, helgryn och rifvebröds klimpar — Fläsk, Risgryn kaka, brännvin, vin och pengar till Dricka 12 skilling hvardera var deras vanliga anrättning. Duktyg, Ljus och glas hörer ock till detta lilla för dem kära kallas.

Mina Drängar och pigor fingo ock nu som förr flere sorter bröd, brännvin, Ljus, efven sändes bröd till Brännmästaren, Malmberg och Ladugårdsfolket.

Mamsell fick af mig en ganska både stor, vacker och tjock Silkes Chawlette med många färger och konstig väfnad.

På Mamsell Lilles begäran hade jag hos Herr Schattoullmakaren Utby låtit göra ett Mahogeny skrin, med 2 L: inlagda af Gult och svart träd på locket till Mamsell Lovisa Leufstedt och omkring dessa bokstäfver en krants samt en starkt förgylld Nyckelskyldt.

Från min Syster fick jag just i dag bref däri hon berättar Sin Dotter Dotters förlofning med en Lieutenant Bergenstråle, men han är rätt fattig hvilket slägten ej omtycker.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.